Лодка 1 5 2

Миколаївська міська рада Адміністрація Інгульського району міста Миколаєва Адміністрація Корабельного району міста Миколаєва Адміністрація Центрального району міста Миколаєва

Вакансії

ПОРЯДОК 

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових

осіб місцевого самоврядування адміністрації Заводського району

Миколаївської міської ради, затверджений Миколаївським міським

головою від 17 червня 2011 року

 

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (далі – адміністрація Заводського району) як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169 (далі – Порядок проведення конкурсу).
 

1. Загальні положення

 

1.1. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень адміністрації Заводського району та її структурних підрозділів.

 

1.2. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень адміністрації Заводського району та її структурних підрозділів затверджується головою адміністрації відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку.

 

1.3. Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у додатку № 2 “Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, затвердженого наказом Головного управління державної служби України, Української Академії державного управління при Президентові України від 10.05.02 № 30/84 (далі – Загальний порядок), та затверджується головою конкурсної комісії.

Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку додатка № 1 Загального порядку, питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів адміністрації Заводського району в яких проводиться конкурс.

 

1.4. Перелік питань обов’язково надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

 

1.5. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів адміністрації Заводського району, затверджених головою адміністрації.

 

1.6. Кількість білетів має бути не менше 15.

 

1.7. З урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів адміністрації Заводського району можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

 

1.8. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

1.9. Загальний відділ адміністрації Заводського району за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

 

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути змістовною та зрозумілою для кандидатів. Секретар конкурсної комісії зобов’язаний упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. Спірних питань, які виникають під час проведенні іспиту, мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
 

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

 

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

 

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

 

3.5. Іспит складається державною мовою.

 

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом адміністрації Заводського району. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

 

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “Про засади запобігання та протидії корупції”, успішно справились із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень адміністрації Заводського району та її структурних підрозділів.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “Про засади запобігання та протидії корупції” і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень адміністрації Заводського району та її структурних підрозділів.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

 

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку № 3 Загального порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

 

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у загальному відділі адміністрації Заводського району.

 

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

 

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

 

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради @ 2024